DENETİMLİ SERBESTLİK PERSONELİ DERNEĞİ - DESEPDER

Adalet Bakanlığı Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünden


T.C.
ADALET BAKANLIĞI
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İLÂN

Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında münhal bulunan idare memuru, şef, sayman, öğretmen, sosyolog, mühendis, teknisyen ve sağlık memuru kadroları için 28/10/2005 tarih ve 25980 sayılı resmi gazetede yayımlanan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda görevde yükselme sınavı ile 75 idare memuru, 20 şef, 25 sayman; unvan değişikliği sınavı ile 40 öğretmen, 40 sosyolog, 20 sağlık memuru; 5 gıda mühendisi, 3 makine mühendisi, 3 ziraat mühendisi, 2 orman endüstri mühendisi, 2 çevre mühendisi, 2 elektrik elektronik mühendisi, 1 tekstil mühendisi olmak üzere toplam 18 mühendis; 40 bilgisayar teknisyeni, 20 elektrik teknisyeni, 15 mobilya teknisyeni, 15 gıda teknisyeni, 10 inşaat teknisyeni, 10 ziraat teknisyeni, 10 makine teknisyeni olmak üzere toplam 120 teknisyen alımı yapılacaktır.
Sınav 13 Ağustos 2016tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Ankara'da yapılacaktır. Başvurular 18/07/2016 – 24/07/2016tarihleri arasında www.meb.gov.tradresinden yapılacaktır.
Adaylar açılan sınavlardan sadece birini tercih etmek suretiyle başvuru yapabilecektir. Belirtilen başvuru şartlarının sınava son başvuru tarihi 24/07/2016 itibariyle taşınıyor olması gerekmektedir.
Sınava sadece ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde görevli personel başvurabilecektir. Başka kurumlarda görev yapan personel başvuramayacaktır.
Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınava başvurabilecektir.
I-BAŞVURU
Başvuru Şartları
A)Görevde yükselme sınavı için;
1-Genel şartlar;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 68’inci maddesinde belirtilen atanabilme şartlarını taşımak,
b) Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak (Kurumda sözleşmeli pozisyonda geçen süreler dâhil olmak üzere en az iki yıl çalışmış olmak” ifadesinde yer alan “kurum” Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün taşra teşkilâtında bulunan ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerini ifade etmekte olup, bu kurumlarda fiilen en az iki yıl çalışmış olmak gerekmektedir. Ücretsiz izin, askerlik vb. nedenlerle görevden ayrılmalar bu süre hesabında dikkate alınmayacaktır),
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125’inci maddesinin (C) ve (D) bentlerine göre bir kez, (B) bendine göre iki kez disiplin cezası almamış olmak,
d) Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş hükümler dışında, ayrıca, her ne surette olursa olsun, hükümlü veya tutuklunun kaçmasına imkân sağlama ya da ceza infaz kurumuna yasak eşya sokma suçlarından mahkûmiyeti bulunmamak,
2-Özel şartlar;
Hizmet süresi; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4’üncü maddesinde belirtildiği üzere, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68’inci Maddesinin (B) bendi hükümlerine göre değerlendirilecek süreleri kapsamaktadır. Bu durumda; 08/06/1984 tarihli ve 217 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2’nci maddesi kapsamına dâhil kurumlarda fiilen çalışılan süreler ile yasama organı üyeliğinde, belediye başkanlığında, belediye ve il genel meclisi üyeliğinde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dâhil yedek subaylıkta ve uluslararası kuruluşlarda geçen sürelerin tamamı ile yükseköğrenim gördükten sonra özel kurumlarda veya serbest olarak çalıştıkları sürelerin altı yılı geçmemek üzere dörtte üçü dikkate alınacaktır. Ancak bu sürelerin yönetmelikte belirtilen unvanlarda geçmesi gerekmektedir. 
a) İdare Memuru için; 
- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
- Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, sağlık memuru, satın alma memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,
- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
b) Şef için; 
- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
- Eğitim uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen olarak toplamda en az üç yıl veya infaz ve koruma başmemuru, ambar memuru, cezaevi kâtibi, infaz ve koruma memuru, memur, santral memuru, satın alma memuru, sağlık memuru, şoför, tahsildar, teknisyen, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama kontrol işletmeni ve veznedar unvanlarında toplam beş yıl hizmet süresi bulunmak,
- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,
c) Sayman için; 
- En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
- En az beş yıl hizmet süresi bulunmak,
- Düzenlenmişse, son beş yıla ait müfettiş ve kontrolör hâl kâğıtlarının en az yarısından iyi not almak,

B) Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar;
a) Öğretmen 
- Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak.(Öğretmen olarak atanacaklar için, Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarının ekinde belirtilen ve ilân tarihindeki çizelgede sayılan yükseköğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi dışındaki bölümler için Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı / Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası Programını tamamlamış olmak)
- Aday memurluğunun kalkmış ve asil memur olarak atanmış olmak (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır).
b) Sosyolog 
- Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak,
- Sosyoloji bölümünden mezun olmak,
- Aday memurluğunun kalkmış ve asil memur olarak atanmış olmak (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır).
c) Mühendis branşları
Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı unvanı ihraz etmiş olmak.
İlgisine göre gıda mühendisliği, makine mühendisliği, ziraat mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, tekstil mühendisliği bölümlerinden mezun olmak 
- Aday memurluğunun kalkmış ve asil memur olarak atanmış olmak (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır).
d) Teknisyen 
- En az mesleki veya teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak,
- Aday memurluğunun kalkmış ve asil memur olarak atanmış olmak (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır).
e) Sağlık Memuru 
- Sağlık memuru unvanını veren fakülte, yüksekokul veya ortaöğretim kurumlarının ihtiyaç duyulan ilgili bölümlerinden mezun olmak (toplum sağlığı bölümü, acil tıp teknisyenliği ve hemşirelik bölümü),
- Aday memurluğunun kalkmış ve asil memur olarak atanmış olmak (Aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuramayacaktır). 
 
Başvuru İşlemleri

            Başvurular 18 Temmuz - 24 Temmuz 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. Aday öncelikle sınav ücreti olan 110 TL'yi MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile belirtilen tarihler arasında yatıracak daha sonra başvurusunu www.meb.gov.tr adresinden yapacaktır.
Başvuru şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin atanmış olsalar bile sınavları ve atamaları iptal edilecektir.
II-YAZILI SINAV 
Sınav giriş belgeleri 8 Ağustos 2016pazartesi günü www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar8 Ağustos - 12 Ağustos 2016tarihleri arasında görev yaptığı kuruma onaylattıracaktır.
Sınav13 Ağustos 2016 Cumartesi günü saat10.00'da Ankara ilinde yapılacaktır.
Adaylar sınava gelirken görev yaptığı kurum tarafından onaylanmış sınav giriş belgesi ile birlikte üzerinde vatandaşlık numarası bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaportlarından birini yanında bulunduracaklardır.
Sınavlarda kopya çekenlerin, kopya verenlerin veya bunlara teşebbüs edenlerin, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanların, sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa bile atamaları iptal edilecek aynı zamanda haklarında adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.
Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde adayın sınavı geçersiz sayılarak ataması yapılmayacak, ataması yapılmış olsa bile ataması iptal edilecek aynı zamanda her iki kişi hakkında da adli ve idari yönden işlem yapılacaktır.
III-SINAV KONULARI
A) Görevde yükselme sınavı için;
Ortak Sınav konuları

 • T.C. Anayasası (5 soru)
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (5 soru),
 • İnsan Hakları ve Demokrasi (5 soru),
 • Türk Dil Bilgisi ve Yazışma Kuralları (5 soru)
 • Etik Davranış İlkeleri (5 soru),
 • Genel Kültür ve Genel Yetenek (25 soru),
 • Alan Bilgisi (50 soru)

Alan bilgisi konuları:
1) İdare memuru için;

 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
 • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 • Ceza İnfaz Kurumlarında Bulundurulabilecek Eşya ve Maddeler Hakkında Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Emanete Alınan Kişisel Paralarının Kullanımına Dair Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik
 • Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik
 • Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliği

2) Şef için;

 • 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

3) Sayman için;

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
 • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • 4301 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve İdaresine İlişkin Kanun
 • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili Yönetmelikler

B) Unvan değişikliği için sınav konuları:
1)Öğretmen

 • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük
 • 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
 • 2007/12226 sayılı Bakanlar Kurulunun Adalet Bakanlığı Ders ve Ek ders saatlerine ilişkin kararı
 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 27/07/2007 tarih 46/1 sayılı genelge
 • Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 01/01/2006 tarih ve 51 sayılı genelge
 • Ceza infaz Kurumlarında kullanılacak Defter ve Belgeler Hakkındaki yönerge
 • 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu

Konularından 30 soru,

 • Program Geliştirme
 • Öğretim yöntem ve teknikleri
 • Gelişim psikolojisi
 • Öğrenme psikolojisi
 • Rehberlik
  Konularından 50 soru olmak üzere toplam 80 soru,

2) Sosyolog;

 • 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu
 • Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelikler

Konularından 30 soru,

 • Çağdaş sosyoloji kuramları                
 • Kent sosyolojisi                     
 • İletişim sosyolojisi                 
 • Siyaset sosyolojisi                 
 • Sosyal bilimler metodolojisi               
 • Sosyoloji tarihi           
 • Türkiye’de sosyoloji

Konularından olmak üzere 50 soru olmak üzere toplam 80 soru.

3) Sağlık Memuru

 • Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve ilgili yönetmelikler,
 • 30/04/2009 tarihli Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında ceza infaz kurumlarındaki sağlık hizmetinin düzenlenmesi hakkında protokol

Konularından 10 soru,

 • Sağlık Hizmetlerinde İletişim             
 • Anatomi ve Fizyoloji               
 • Hastanın Kişisel Bakımı                      
 • İlk yardım                   
 • Aseptik Uygulamalar              
 • Enfeksiyon Hastalıkları           
 • Sistem Hastalıkları                 
 • Temel İlaç Bilgisi                    
 • Kadın Hastalıkları ve Aile Planlaması               
 •  Mesleki Gelişim

Konularından 70 soru olmak üzere toplam 80 soru.
4) Makine Mühendisi

 • Akışkanlar Mekaniği    
 • Isı
 • Mekanizma     
 • Statik ve Mukavemet 
 • Makine Elemanları
 • Teknik Resim  
 • İmalat 
 • Konstrüksiyon
 • Takım Tezgâhları        
 • Malzeme         
 • Ölçme ve Kontrol       

Konularından 50 soru.
            
5) Gıda Mühendisi

 • Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler            
 • Tahıl Bilimi ve Teknolojisi                   
 • Meyve Suyu Üretim Teknolojisi                     
 • Süt ve Süt Ürünleri Teknolojisi                      
 • Et ve Et Ürünleri İşleme Teknolojisi              
 • Yemeklik Yağ Üretim Teknolojisi                    
 • Gıda Mikrobiyolojisi                
 • Gıda Analizleri, Güvenliği, Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü               
 • Gıdalarda Ambalajlama, Raf Ömrü ve Depolama Teknikleri

Konularında 50 soru.

 

6) Ziraat Mühendisi

 • Meyvecilik Sebzecilik ve Süs Bitkileri  
 • Entomoloji                 
 • Fitopatoloji                 
 • Sığır Besiciliği 
 • Hayvancılıkta mekanizasyon              
 • Anatomi         
 • Fizyoloji          
 • Tarımsal Sulama                    
 • Tarımda Makinalaşma             
 • Toprak Bilgisi

Konularından 50 soru.

7) Orman Endüstri Mühendisi

 • Bilgisayar Destekli Tasarım                
 • Kereste Endüstrisi                 
 • Odun anatomisi                     
 • Odun fiziği ve mekaniği                      
 • Üst yüzey işlemleri                
 • Odun koruma             
 • Ahşap konstrüksiyonlar                     
 • Ahşap işleme teknikleri                     
 • Orman Endüstri Mühendisliğine giriş             
 •  Ve orman endüstri mühendisliği ile ilgili benzer konular.

Konularından 50 soru.

8) Çevre Mühendisi

 • Ekoloji
 • Çevre Kimyası
 • Çevre Mühendisliğinde Temel İşlemler                     
 • Çevre Mühendisliğinde Temel Prosesler                    
 • Su temini ve Kanalizasyon     
 • Su Kalitesi      
 • Atık Su Arıtımı
 • Katı Atık Yönetimi       
 • Hava Kirlenmesi         
 • Deniz Kirlenmesi

Konularından 50 soru.

9) Tekstil Mühendisi

 • Elyaf Bilgisi     
 • Makine Elemanları                  
 • Mukavemet                
 • İplik Teknolojisi                      
 • Örme Teknolojisi                    
 • Dokuma Teknolojisi               
 • Tekstilde Fiziksel Testler                    
 • Hazır Giyim Teknolojisi           
 • Boyama ve Bitim İşlemleri Teknolojisi                       
 • Tekstilde Kimyasal Testler                 
 • Tekstilde Maliyet        

Konularından 50 soru.

10) Elektrik-Elektronik Mühendisi

 • Temel Kavramlar ve Elektroniğe giriş            
 • Devre Analizi   
 • Güç Sistem Analizi                 
 • Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımı                   
 • Yüksek Gerilim
 • Elektrik Makineleri                  
 • Güç Elektroniği                      
 • Elektromanyetik Alanlar         
 • Sinyaller ve Sistemler
 • Elektronik Devreler    
 • Kontrol ve Otomasyon                       
 • Sayısal sistemler                    
 • Devre elemanları                   
 • Haberleşme

Konularından 50 soru.

11) Bilgisayar Teknisyeni

 • Bilgisayar kullanımı (Windows, Word, PowerPoint, Excel)      
 • Algoritma ve akış diyagramları
 • Mesleki Gelişim          
 • C ve VB programlama dilleri               
 • Görsel programlama dilleri (VB, C#)              
 • Veri tabanları (Sql, Mysql)                  
 • Mikro bilgisayar sistemleri ve assembly
 • Web tasarımı (CSS, Javascript, html) 
 • Grafik ve animasyon (photoshop, fireworks, flash)               
 • İnternet programcılığı (php, asp)

Konularından 50 soru.

12) Mobilya Teknisyeni

 • Görünüş Çıkarma ve Perspektif          
 • Mesleki gelişim          
 • Makinada kesme                    
 • Makinada Şekillendirme         
 • Elde Birleştirme                     
 • Köşe-Birleştirme Elemanları   
 • Çekmece-Kapak-Taç-Baza
 • Tabla Hazırlama                      
 • Yüzey Hazırlama                     
 • Mobilya Yapım Teknikleri

Konularından 50 soru.

13) İnşaat Teknisyeni

 • Yapı maliyet ve statik hesabı             
 • Bina Yerleşim ve Rölövesi      
 • Betonarme yapılar ve kalıplar             
 • Ahşap karkas yapılar              
 • Beton, çimento, agrega ve asfalt deneyleri               
 • Yapıda sıvalar, boyalar ve yapıda yalıtım                    
 • Betonarme Kalıplar
 • Mesleki Gelişim                      
 • PVC doğrama ve kaplamalar              
 • Ahşap Beton ve Çelik çatılar

Konularından 50 soru.

14) Gıda Teknisyeni

 • Gıda Mikrobiyolojisi                
 • Gıda Kimyası
 • Maddede Temel Değişimler ve Ölçümler                   
 • Gıda İşleme Teknikleri
 • Gıda Güvenliği
 • Gıda Ambalajları ve Kontrolü
 • Süt ve Süt Ürünleri İşleme    
 • Mesleki Gelişim          
 • Sebze ve Meyve İşleme
 • Et ve Et Ürünleri Teknolojisi
 • Alkollü ve Alkolsüz içecek Teknolojileri
 • Bitkisel yağ ve Hububat ürünleri Teknolojisi

Konularından 50 soru.

15) Elektrik Teknisyeni

 • Mikro denetleyiciler                
 • Trafo Sarımı    
 • Pano Tasarım Ve Montajı        
 • Elektrik Motorları                    
 • Endüstriyel Elektrik Sistemleri                       
 • Dijital Elektronik         
 • Çoklu Ortam Sistemleri                      
 • Mesleki Gelişim

Konularından 50 soru.

16) Ziraat Teknisyeni

 • Bitki yetiştirme                      
 • Genel tarım                
 • Tarımsal faaliyetler                 
 • Toprak ve bitki           
 • Bitki sağlığı                 
 • Budama ve terbiye sistemleri            
 • Gübreleme                 
 • Tarımsal yapılar ve sulama                 
 • Organik tarım             
 • Seracılık                     
 • Meyvecilik                  
 • Sebzecilik                   
 • Baklagiller                   
 • Çayır mera yem bitkileri                     
 • Endüstri bitkileri                     
 • Tahıllar

Konularından 50 soru.

17) Makine Teknisyeni

 • Makine Teknik Resim             
 • Temel İmalat İşlemleri                      
 • Hidrolik Pnömatik                   
 • Sac Metal, Isı ve Hacim Kalıpları                     
 • Mermer İmalat Teknikleri                   
 • İmalat Yöntemleri                  
 • Mekanik Bakım Onarım                      
 • Kalıplama Teknikleri               
 • Makine elemanları ve Mekanizmalar
 • Mesleki Gelişim          

Konularından 50 soru sorulacaktır.

Yazılı Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilecek ve en az 70 puan alamayanlar başarısız sayılacaklardır. İdare memurluğu için ayrıca sözlü sınavda da başarılı olmak şartı aranacaktır.

IV- SÖZLÜ SINAV 
İdare memurluğu sözlü sınavına en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak ilan edilen kadro sayısının (75) beş katı aday (375) çağrılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Aday; sınav kurulunun her bir üyesi tarafından,
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (30 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (20 puan),
c)Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (20 puan),
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti (10 puan),
d)Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
alanlarında sınava tabi tutulacaktır. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilecektir.
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için en az yetmiş puan alınması zorunludur.
Sözlü sınav yeri ve saati daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

V- SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA 
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, idare memurluğu kadrolarına atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavın aritmetik ortalaması; diğer kadrolara atanacaklar için yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir.
Başarı puanlarının eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olanlara, daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara, üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personel başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.
Duyurulan kadrolardan; atama şartlarını taşımaması nedeniyle sınavın geçersiz sayılması veya bu sebeple atama işleminin iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atama yapılması sebebiyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılacaktır.
VI- SINAV SORULARINA, YAZILI VE SÖZLÜ SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ 
Sınav soruları ve cevap anahtarı 16 Ağustos 2016 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınav soruları ve cevaplarına ilişkin itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe sınav sorularının açıklanmasından itibaren beş işgünü içerisinde yapacaklardır. Başvurular sınav kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) gönderilecek ve ÖDSGM tarafından 10 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır.
Adaylar yazılı sınav sonuçlarına sonuçların açıklanmasından itibaren beş işgünü içerisinde itiraz edebilirler. Adaylar itiraz başvurularını MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 20 TL yatırarak alınan banka dekontu ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe yapacaklardır. Başvurular sınav kurulu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne (ÖDSGM) gönderilecek ve ÖDSGM tarafından 10 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. İtiraz üzerine verilen karar sınav kurulu tarafından ilgiliye tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.
Sözlü sınav ve nihai başarı sıralamasının Genel Müdürlük internet sitesinde yayınlanmasından itibaren beş işgünüiçerisinde yazılı olarak çalıştığı ceza infaz kurumu, denetimli serbestlik müdürlüğü, eğitim merkezi veya Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. İtirazlar beş işgünü içerisinde sonuçlandırılarak ilgilisine tebliğ edilecektir. İtiraz üzerine verilen kararlar idari yönden kesindir.

VII- DİĞER HUSUSLAR 
1) Sitede yer alan hususlar tüm personele tebliğ edilmiş sayılacak ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
2) Sınav konularına ilişkin kurumumuzca ders notu yayımlanmayacaktır.
3) Bu duyuruda yer almayan hususlarda Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
4) Sınava başvuru şartlarını taşıyan ancak bilgileri UYAP ortamına işlenmemiş adayların en geç 17 Temmuz 2016 tarihine kadar bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Herhangi bir hak kaybına uğramamaları için adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir.
5) Sınav uygulamasına ilişkin diğer hususlar ve sınav kılavuzu daha sonra www.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.
Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle başka kadrolara atananlar iki yıl süreyle başka yere naklen atanamazlar.
6) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B (sözleşmeli personel) ve 4/C (geçici personel) maddesini tabi olarak çalışan personel görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına başvuramayacaktır.
İlanen duyurulur.
SINAV TAKVİMİ

18 Temmuz – 24 Temmuz 2016

Sınav ücretinin yatırılması ve www.meb.gov.tr adresinden başvuruların yapılması

8 Ağustos  2016

Adayların sınav giriş belgelerinin www.meb.gov.tr adresinde yayınlanması

8 Ağustos  – 12 Ağustos 2016

Sınav giriş belgelerinin çalışılan kurumca onaylanması

13 Ağustos 2016 saat 10.00

Sınav

16 Ağustos 2016

Sınav sorularının www.meb.gov.tr adresinde ilanı

16 Ağustos – 22 Ağustos 2016

Sınav sorularına ve cevap anahtarına ilişkin itirazların yapılması